Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15/04) 
Aποφάσεις/Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση 10η

Προς: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  και ώρα 19.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:  

1.        Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου. Αναλυτικά

2.        Εξειδίκευση ποσού. Αναλυτικά

3.        Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού αντιπυρικής ζώνης και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής Κατασκήνωσης. Αναλυτικά

4.        Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης. Αναλυτικά

5.        Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση έγκρισης επέμβασης υπουργού (εγκατάστασης) της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αναλυτικά.

6.        Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: Κ.Α. 15.6615.0001 με τίτλο ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ,  συνολικού ύψους 793,60 € με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια εντύπου για την πληροφόρηση των μαθητών και των γονέων τους για την λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης. Αναλυτικά

7.        Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: Κ.Α. 15.6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού, συνολικού ύψους 2.499,90 € με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και ειδών εστίασης μιας χρήσεως για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. Αναλυτικά

8.        Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: Κ.Α. 15.6669.0001 με τίτλο Λοιπές Προμήθειες, συνολικού ύψους 3.498,40 € με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια για την προμήθεια μπουκαλιών και πωμάτων για τις ανάγκες της του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. Αναλυτικά

9.        Καταστροφή εξοπλισμού Αναλυτικά.

10.    Ενημέρωση από τον Δήμαρχο και απαντήσεις στις ερωτήσεις επί της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8986/27-3-2019 κατατεθείσας επιστολής Δημοτικών Συμβούλων.  Αναλυτικά

11.    Παραχωρήσεις αιθουσών σχολείων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Αναλυτικά.

12.    Παραχωρήσεις αιθουσών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά

13.    Έγκριση μελέτης για την προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4m³ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έτος 2019. Αναλυτικά

14.    Λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, με τη συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Αναλυτικά

15.    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Δημοτικών Συμβούλων και ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών Εκποιήσεως, Αγοράς, Εκμισθώσεως & Μισθώσεως Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων, για το έτος 2019 και έως 31/8/2019,  σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. Αναλυτικά

16.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27934/2014». Αναλυτικά

17.    Έγκριση μελέτης για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών. Αναλυτικά

18.    Έγκριση 5ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές 
Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»» προς σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως. Αναλυτικά

19.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου « Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων». Αναλυτικά

20.    Έγκριση 1ης  παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων». Αναλυτικά

21.    Έγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020». Αναλυτικά

22.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων,  για  τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας. Αναλυτικά

23.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙV του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Αναλυτικά

24.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά

25.    Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Ειδικού Σκοπού του Δήμου για την κατάθεση της Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός διαχειριστή. Αναλυτικά

26.    Έγκριση μελέτης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ,ΚΕΜΙΠΟ). Αναλυτικά

27.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 8104/18-3-2019).

28.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο, επιστροφή χρημάτων και μεταβίβασης οφειλής (αριθ. πρωτ. 8107/18-3-2019).

29.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 8889/26-3-2019).

30.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο λόγω εξόφλησης οφειλής (αριθ. πρωτ. 8891/26-3-2019).

31.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 9364/29-3-2019).

32.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 9365/29-3-2019).

33.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 9368/29-3-2019).

34.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 9904/3-4-2019).

35.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 9906/3-4-2019).

36.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 10046/4-4-2019).

37.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 10051/4-4-2019).

38.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 10611/9-4-2019).

39.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αριθ. πρωτ. 10613/9-4-2019).

40.    Επιστροφή Χρημάτων (αριθ. πρωτ. 8890/26-3-2019).

41.    Επιστροφή Χρημάτων (αριθ. πρωτ. 10614/9-4-2019).

42.    Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών από φιλαρμονική μπάντα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας (και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Παρασκευή). Αναλυτικά

43.    Λήψη απόφασης για την έγκριση επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου «ΟΛΥΜΠΙΟΙ» για τη διεξαγωγή του 8ου διεθνή αγώνα υπεραπόστασης  με την ονομασία «ΔΟΛΙΧΟΣ» κι εξειδίκευση κατανομής της πίστωσης Αναλυτικά.

44.     Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 8/2019 (ΑΔΑ: 78Δ3ΟΡΑΧ-ΔΚΘ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»  (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ οικ. έτους 2019. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

-      Ανακοινώσεις Προέδρου.

-      Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου και έκφραση απόψεων επί αυτών.

-      Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ


Κοιν: κ. Δήμαρχο
          κ.κ. Διευθυντές ΥπηρεσιώνΚαταχωρήθηκε την: 15/04/2019
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!