Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


Το εκπαιδευτικό μας σύστημα σήμερα (Άρθρο της ΛΙΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑ, Δημοσιογράφου) 
Εκπαίδευση στην πόλη μας

H αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε πολλές αλλαγές στην κρατική κυρίως παιδεία. Αν θέλαμε να περιγράψουμε τη σημερινή κατάσταση με λίγα λόγια, θα λέγαμε ότι η εικόνα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μετά τη μεταρρύθμιση του 1997 έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Η υποχρεωτική εκπαίδευση εξακολουθεί να περιλαμβάνει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Το Λύκειο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, διακρίνεται στους τύπους των Ενιαίων Λυκείων και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Στο επόμενο επίπεδο, αυτό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντάσσονται τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ειδικές περιπτώσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες ή ενδιαφέροντα, αποτελούν εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τα Ολοήμερα σχολεία, καθώς και τα Μουσικά, Εκκλησιαστικά, Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια.

 

Γενικά στοιχεία για την ελληνική

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Η Ελλάδα―θεωρητικά τουλάχιστον― κατέχει πολύ υψηλή θέση στην παγκόσμια κλίμακα στην αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε έναν εκπαιδευτικό αντιστοιχούν λίγοι μαθητές. Ο πίνακας που ακολουθεί, είναι αναλυτικός:

 

 

Αναλογία Μαθητών ανά Εκπαιδευτικό

Μαθητές ανά εκπαιδευτικό
1992 - 1993
Μαθητές ανά εκπαιδευτικό 2001 - 2002
Νηπιαγωγεία          1:16 Νηπιαγωγεία          1:14
Δημοτικά               1:15 Δημοτικά               1:11
Γυμνάσια               1:14,7 Γυμνάσια               1:10,2
Λύκεια (Γενικά, Ενιαία, Πολυκλαδικά)         1:13,2 Λύκεια (Γενικά, Ενιαία, Πολυκλαδικά)          1:9,9


Και στην υλικοτεχνική υποδομή όμως, φαίνεται ότι κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρουσιαστεί σημαντική πρόοδος. Οι διαθέσιμες σχολικές αίθουσες ακολουθούν αυξητική πορεία, σε αντίθεση με τον αριθμό των μαθητών, ο οποίος σαν φυσικό επακόλουθο του περιορισμού των γεννήσεων, μειώνεται. Τα στοιχεία που ακολουθούν αποδεικνύουν αυτό το γεγονός:

Αίθουσες Διδασκαλίας 

1992-
1993
1992-1993 2001-
2002
2001-
2002
Αίθουσες  Διδασκαλίας Μαθητές Αίθουσες  Διδασκαλίας Μαθητές Ποσοστό Μεταβολής
Αιθουσών
Ποσοστό Μεταβολής
Μαθητών
Νηπιαγωγία 7,823 135,822 9,809 144,657 +25,4% +6,5%
Δημοτικά 37,418 753,401 39,823 641,368 +6,4% -14,9%
Ημερίσια
Γυμνάσια
Λύκεια
27,665 684,259 29,001 604,412 +4,87% -11,9%

 * Κατά την εκτίμηση του Τμήματος Επιχειρήσιακών Ερευνών και Στατιστικής του ΥΠ.Ε.Π.Θ
Πηγή:ΥΠ.Ε.Π.Θ


 

Απόλυτα αντιπροσωπευτικό του περιορισμού των γεννήσεων είναι και το ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 1991-92 ο μαθητικός πληθυσμός του Γυμνασίου ανερχόταν σε 438.762 μαθητές, ενώ 10 χρόνια αργότερα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 361.000 μαθητές, παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 2,1%. Για τους μαθητές του Λυκείου, η μείωση είναι σημαντικά μικρότερη, από 398.307 μαθητές το 1991-92 σε 381.198 μαθητές το 2001-2002, δηλαδή μέση ετήσια μεταβολή -0,5%.

 

Η κατακόρυφη αυξητική πορεία της διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων την τελευταία δεκαετία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον εκπαιδευτικό τομέα. Με αυτό τον τρόπο εξηγείται και η αντίστοιχη αύξηση σε εργαστήρια πληροφορικής και δικτυακή υποδομή στα σχολεία όλων των βαθμίδων, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:           

 
Εργαστήρια Πληροφορικής

2002

1933

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

2.405

601

ΛΥΚΕΙΑ

1.235

39

ΤΕΕ - ΣΕΚ

692

52

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

2.202

-

Σύνολο

6.534

 

 Δικτυακή Υποδομή

2002

1933
3660 (Το 100% του συνόλου των σχολικών μονάδων της Β/θμιας)

0

Το 18% του συνόλου των σχολικών μονάδων της Α/θμιας

0

 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά

2002

1933

70

0

 

Αριθμός Μαθητών ανά Η/Υ

Μαθητές ανά Η/Υ

1993

2000

2002

Ποσοστό Μεταβολής 2000-2002

Δημοτικά Μικρός 1:1091 1:47

+2221,30%

Γυμνάσια Αριθμός 1:21 1:16

+31,25%

Λύκεια Υπολογιστών 1:121 1:13

+830,80%

ΤΕΕ 1:51 1:13

+292,30%

(Πηγή ΥΠΕΠΘ)

 Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ξένων σχολείων που λειτουργούν στη χώρα μας. Έτσι, υπάρχουν περισσότερα από 10 σχολεία με αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αντίστοιχος αριθμός σχολείων με ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τέσσερα σχολεία με συνδυασμό προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται τόσο για σχολεία που στην πλειοψηφία τους δίνουν έμφαση στην εκμάθηση κάποιας ξένης γλώσσας παράλληλα με το συνολικό εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Υποχρεωτική εκπαίδευση:
Δημοτικό και Γυμνάσιο

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), η χώρα μας παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εγγραφών μαθητών στη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 98,5%, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 97,7%. Αυτό απλά σημαίνει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας πηγαίνει σχολείο.

Ανάμεσα στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 1997, περιλαμβάνονται:
• το ολοήμερο δημοτικό και νηπιαγωγείο που εξυπηρετούν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς
• οι σχολικές βιβλιοθήκες με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υποδομή
• η ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με αύξηση των γραφείων ΣΕΠ, αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού
• η κατακόρυφη αύξηση των μουσικών σχολείων
• η ανάπτυξη προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
• η επέκταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Απευθύνονται σε νέους άνω των 18 αλλά και σε ενήλικες, οι οποίοι για κάποιο λόγο είχαν εγκαταλείψει το σχολείο και τώρα μπορούν να συνεχίσουν τη βασική τους εκπαίδευση και να πάρουν το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Μη υποχρεωτική εκπαίδευση:
Λύκειο

Και σε αυτή τη βαθμίδα η χώρα μας παρουσιάζει υψηλά ποσοστά εγγραφών μαθητών σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, κατέχει 82% έναντι 76,9%.
Τελευταία σημαντική αλλαγή στο Λύκειο από πέρυσι αποτελεί η επαναφορά των εξετάσεων που διαμορφώνουν το βαθμό απολυτηρίου και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην τελευταία και μόνο τάξη του Λυκείου.

Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Πρόκειται για εκπαιδευτικούς οργανισμούς που λειτουργούν σε όλη τη χώρα και προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, σε δημοφιλείς τομείς και ειδικότητες.
Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος σε ΙΕΚ πρέπει να είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή Λυκείου. Η εισαγωγή δεν απαιτεί εξετάσεις, αλλά αιτήσεις που εξετάζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι σπουδές διαρκούν μέχρι 4 εξάμηνα και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κυρίως απογευματινές ώρες.
Ανάμεσα στους τομείς ειδικοτήτων που προσφέρονται είναι Πληροφορική, Οικονομία και Διοίκηση, Μεταφορές και Τουρισμός, Τρόφιμα και Ποτά, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Περιβάλλον, Επικοινωνία και ΜΜΕ, Ένδυση και Υπόδηση και άλλα.

ΑΕΙ & ΤΕΙ
Είναι η βαθμίδα που έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη μεταβολή στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Το 12% του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Αν περιορίσουμε την ηλιακή ομάδα σε 25-34, το ποσοστό το 1999 ανερχόταν σε 26%, έναντι του 9% των ηλικιών 55-64.
Ο πίνακας που ακολουθεί, δίνει μία συνολική εικόνα της πορείας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης την τελευταία δεκαετία, ενώ κυριότερα χαρακτηριστικά της διαφαίνονται ο διπλασιασμός των εισακτέων και η ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗς ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ 1993 & 2002

1993

2002

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

41.938

83.050

+98,03%

Πανεπιστήμια

 

 

 

Αριθμός Ιδρυμάτων

18

20

+31,7%

Αριθμός Τμημάτων

180

237

+81,8%

Αριθμός εισαγομένων φοιτητών κατ’ έτος

22000

40000

+356,9%

Αριθμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

51

233

+285,8

Αριθμός ειδικεύσεων (Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης)

134

517

 

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

 

12000

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

 

 

Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών

6000

 

 

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

5000

 

 

Βασικοί πόροι

 

 

 


Αριθμός υπηρετούντων μελών Διδακτικού

 

 

 

Ερευνητικού Προσωπικού 

6300

9200

+46%

Τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες (δις δρχ.)

21,2

53,3

+151,4%

Χρηματοδότηση για δαπάνες υποδομών (δις δρχ.)

27,0

52,3

+93,7%

ΤΕΙ

 

 

 

Αριθμός Ιδρυμάτων

12

14

 

Αριθμός Τμημάτων

121

170

+40,5%

Αριθμός εισαγομένων φοιτητών

20000

43000

+115,0%

Βασικοί πόροι

 

 

 


Αριθμός μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού

2000

2700

+35,0%

Τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες (δις δρχ.)

4,8

27,4

+470,9%

Χρηματοδότηση για δαπάνες υποδομών (δις δρχ.)

3,0

19,6

+553,3%

Σύνολο Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

 

 


Αριθμός εισαγομένων φοιτητών κατ’ έτος

42000

83000

+97,6%

Ποσοστό συμμετοχής των ηλικιών μεταξύ 18 και 21 ετών 

27%

58%

+114,8%

(Πηγή: ΥΠΕΠΘ)

Εξάλλου, η δημιουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το 1992, αποτέλεσε ένα σταθμό στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Υπάρχει πλέον και στη χώρα μας η δυνατότητα παρακολούθησης σπουδών και απόκτησης πτυχίων, εξ αποστάσεως. Η μέθοδος αυτή είναι ιδανική για εργαζόμενους ή άτομα που οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις ή η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπουν τη συνεχή παρουσία τους σε συγκεκριμένο τόπο σπουδών. Η έδρα του ΕΑΠ είναι η Πάτρα. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 22 και λόγω των περιορισμένων σε σχέση με την τεράστια ζήτηση θέσεων, οι φοιτητές εισάγονται με κλήρωση εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΑΠ:

ΕΑΠ (2003-2004)

1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών

8.976

2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

5.133

3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων

24

4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών

18

5. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων

123

6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το προσεχές
ακαδημαϊκό έτος 2004- 05

65.979

7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων
για το ακαδημαϊκό έτος 2004- 05

5.160+97(ΑΜΕA)+196(KΑΘΗΓ. TEI)

8. Συνολικά αποφοιτήσαντες 2.083

2.083


9. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ

461

10. Αριθμός υποτροφιών από το 1998 μέχρι σήμερα

1.251

11. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

863

12. Αριθμός μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

23

13. Διοικητικό Προσωπικό
     α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ) 
     β) Αορίστου χρόνου 
     γ) Σύμβαση έργου


4
5
61

14. Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

25

15. Αριθμός νέων προγραμμάτων που θα προσφερθούν το 2004

6

16. Αριθμός νέων προγραμμάτων που θα προσφερθούν το 2005

6Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί, είναι ότι τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζουν αλματώδη εξέλιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς καν να έχει συνυπολογιστεί ο αριθμός των ιδιωτικών κολεγίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας προσφέροντας πανεπιστημιακούς τίτλους σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια, αλλά ούτε και ο ιδιαίτερα υψηλός -σε σχέση με άλλες χώρες- αριθμός χιλιάδων φοιτητών που σπουδάζουν εκτός Ελλάδας, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Αν λάβουμε υπόψη και τους δύο αυτούς επιπλέον παράγοντες, ο αριθμός νέων που αποκτά πανεπιστημιακό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, γίνεται σημαντικά μεγαλύτερος. Μία συνοπτική εικόνα για τον κλάδο αυτό, παίρνουμε παρακάτω:

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Σύνδεσμος Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια του εξωτερικού έχει σήμερα 12 μέλη. Μέλη του Συνδέσμου είναι εκείνα τα Εκπαιδευτήρια που προσφέρουν κανονικές σπουδές διετούς και άνω διάρκειας σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι σπουδές οδηγούν στην απόκτηση διπλωμάτων ή πτυχίων πανεπιστημιακού επιπέδου από τα ξένα πανεπιστήμια. Στην πραγματικότητα όμως, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που προσφέρουν κύκλους σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, είναι πολύ περισσότεροι.
Αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πλήρως το τοπίο σε σχέση με την αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων των ιδιωτικών οργανισμών, φαίνεται ότι και λόγω των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξελίξεις θα οδηγήσουν στην καθιέρωσή τους.
 Καταχωρήθηκε την: 20/04/2007
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!