Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


5η Συνεδρίαση (3/5/2006) 
Aποφάσεις/Ανακοινώσεις Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3. Άδειες λειτουργίας και ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άδειες λειτουργίας στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος.
4. Χορήγηση  Άδειας  Τοποθέτησης  Τραπεζοκαθισμάτων σε  Πλατείες  και  Κοινόχρηστους  Χώρους.
5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (Θειρών 21).
6. Προσδιορισμός θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Μεσολογγίου (μεταξύ των οδών Τσουρουκτσόγλου και Αγ. Βασιλείου).
7. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2006.
8. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2006.
9. Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους.
10. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
11. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «1η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Ιωνίας».
12. Ορισμός υπευθύνου Habitat Agenta και επιλογή επιτροπής Ηabitat Agenta.
13. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 10/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Ν. Ιωνίας, που αφορά στην 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του, οικ. έτους 2006.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ειρήνης.
15. Έγκριση μελέτης δημοτικής συγκοινωνίας.
16. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής φωτεινής σηματοδότησης σε τέσσερεις  διασταυρώσεις του Δήμου Ν. Ιωνίας».
17. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου (Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις οδών σε ήπιας κυκλοφορίας στο εμπορικό πολεοδομικό κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας ).
18. Έγκριση 7ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών ασφαλείας –λειτουργίας  πέριξ του ΑΘΗΝΑ 2004», προυπολογισμού1.660.000,00 €.
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων - βελτίωση οδικού δικτύου - Προσπελασιμότητα πεζών - Ηλεκτροφωτισμός περιοχής Αλσούπολης».
20. Ανάθεση  έργων Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων  έργων  έτους 2006 στη Δημοτική Επιχείρηση  Έργων & Ανάπτυξης  Ν. Ιωνίας.
21. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
22. Καθορισμός οικονομικής συμμετοχής Κατασκηνωτών
23. Έγκριση μίσθωσης τουριστικών Λεωφορείων (πούλμαν) για την Δημοτική Κατασκήνωση για το έτος 2006.   
24. Έγκριση απασχόλησης προσωπικού τετράμηνης διάρκειας στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανολογικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/04 (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τεύχος Α).
25. Συμπλήρωση της 119/2006 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Ιωνίας, που αφορά στην έγκριση τριών θέσεων σπουδαστών ΤΕΙ.
26. Όρια υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου που θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων   του  Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2006.
27. Έγκριση για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού, που υπηρετεί στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, της Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2006.
28. Έγκριση για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού, που υπηρετεί  στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2006.
29. Έγκριση για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού, που υπηρετεί στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου, πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2006.
30. Έγκριση για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού, για το έτος 2006.
31. Έγκριση για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πέραν των εκατόν (120) ωρών ετησίως της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού για το έτος 2006.
32.  Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 10/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ν.Ν.Ι.Α., που αφορά στον απολογισμό εσόδων-εξόδων, οικ. έτους 2003.
33. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 12/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ν.Ν.Ι.Α., που αφορά στον απολογισμό εσόδων-εξόδων, οικ. έτους 2004.
34. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 65/2005 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Ν. Ιωνίας, που αφορά στον απολογισμό εσόδων-εξόδων Δημοτικού Σταδίου, οικ. έτους 2004.
35. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 64/2005 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Ν. Ιωνίας , που αφορά στον απολογισμό εσόδων-εξόδων, οικ. έτους 2004.
36. Ψήφιση πίστωσης για το ενημερωτικό έντυπο της Κατασκήνωσης
37. Ψήφιση πίστωσης για την ενίσχυση απόρων.
38. Ψήφιση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
39. Επιστροφή εγγυήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ:

Kατά τη συνεδρíαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ν. Ιωνίας, η ζωτικότητα και το είδος των θεμάτων της, οδήγησαν ένα σημαντικό αριθμό πολιτών στην προσέλευση τους , εκφράζοντας μάλιστα κατά τη διάρκεια της σθεναρά και δυναμικά τις απόψεις τους. Τα δύο βασικά θέματα που κυριάρχησαν ήταν το ζήτημα συστέγασης του τρίτου γυμνασίου με το ΤΕΕ με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια αιθουσών, ώστε να  μη μπορούν τα σχολεία να λειτουργήσουν μόνο πρωϊ , καθώς και το θέμα του  κυκλοφοριακού της περιοχής  Ειρήνης. Το δημοτικó συμβούλιο πραγματεύτηκε αρχικά και εκτενώς το ζήτημα συστέγασης των σχολεíων , σύμφωνα και με την πλειοψηφική προτροπή των παρόντων πολιτών.
    Η υπεύθυνη Παιδείας κα Ουσταμπασίδου ανέπτυξε το θέμα, προτείνοντας να γίνει δεκτή  η απόφαση της Δημοτ. Επιτρ. Παιδείας  που προέβλεπε ότι μέχρι την ενοικίαση κτιρίου που θα καλύψει τις ανάγκες του ΤΕΕ και του ΣΕΚ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ Η ΑΠΌΦΑΣΗ της Νομαρχ. Επιτρ, Παιδείας που θέτει τη λειτουργία του 3ου Γυμνασίου σε πρωινή βάρδια.. Οι αντιδράσεις των παρευρισκομένων πολιτών –κατά το σύνολο γονέων-επικεντρώνονταν στο αίτημα για αλλαγή ωραρíου, ζητώντας τη διαχρονική πρωϊνή βάρδια. Υποστήριξαν ότι τα μικρότερης ηλικίας παιδιά δεν είναι ασφαλή να επιστρέφουν σπίτι τους αργά μετά το σχολείο και ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της συστέγασης των δύο σχολείων. Έγινε επίσης αναφορά στην υπουργική απόφαση του έτους 1999 για ανέγερση νέας πτέρυγας του Τρíτου γυμνασíου με παράλληλη πρóταση προς το δήμο για συνδρομή στην ανέγερση.
Ακολούθως προέκυψε το αíτημα συστέγασης όλων των τμημάτων ΤΕΕ Ν.Ιωνíας γιατί η διδασκαλία γίνεται σε 3 διαφορετικούς χώρους.
    Από τους ομιλητές ο κ. Αγγελής υποστηριξε τη συστέγαση του έκτου λυκεíου , θεωρώντας περιττή την αυτóνομη ύπαρξή του λóγω του μειωμένου αριθμού των μαθητών  και επέμενε στη διατήρηση της παρούσας κατάστασης ( συστέγαση ΤΕΕ και γυμνασíου ) μέχρι νεοτέρας αποφάσεως.
    Στη συνέχεια ο κ. Δακουτρός σχολíασε αρνητικά τη δημιουργíα ειδικοτήτων για δικαιολóγηση εκπαιδευτικών θέσεων στα ΤΕΕ. Ο κ. Μιστριώτης  αναφέρθηκε στην παλαιότερη απóρριψη του Ανατóλια απó τον Ο.Σ Κ. λóγω της τιμής του-περí τα 900 εκατ. δρχ.-ενώ ο κ. Τσουκαλάς ισχυρíστηκε πως η τοπική αυτοδιοíκηση φέρει ευθύνη  για τα θέματα της Παιδεíας πέραν του κτιριακού τομέα.
    Καταλήγοντας ο Δήμαρχος κ. Χαραλάμπους μετά από ένα σχόλιο για τη χειραφέτηση της νεολαíας , χαρακτηρíζοντάς την ωριμóτερη απó κάποιους συμβουλάτορές της, πρóτεινε τα εξής : 1).Θεώρηση –επικύρωση της απóφασης της δημοτικής επιτροπής παιδεíας 2).Πρωϊνή σταθερή βάρδια γυμνασíου 3).Λύση κτιριακού για ΤΕΕ 4).Μικρή παράταση προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα θέματα τρíτου γυμνασíου και ΤΕΕ.
    .Τελικά αποφασíστηκε ομóφωνα , μέχρι την ενοικíαση του κτιρíου που θα καλύψει τις ανάγκες του ΤΕΕ και του ΣΕΚ και την παράδοση του για χρήση , να μην εφαρμοσθεí η απóφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδεíας που θέτει τη λειτουργíα του Τρíτου γυμνασíου σε πρωϊνή βάρδια.
  
 Κατά το δεύτερο κυρíαρχο θέμα του κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής Ειρήνης , η παρουσíα των παρóντων πολιτών εξακολούθησε να εíναι δυναμική με έντονες παρεμβάσεις και ανταλλαγή ποικíλων απóψεων.Μέσα σε έντονο κλíμα ο Δήμαρχος κ. Χαραλάμπους υποστηριξε πως  υπάρχει μεíωση του κυκλοφοριακού προβλήματος κατά 50 % , στην περιοχή αυτή , σε αντíθεση  με την άποψη μεγάλου μέρους  των 40 περίπου παρευρισκóντων κατοίκων της περιοχής Ειρήνη. Εισηγήθηκε τη μονοδρóμηση της οδού Σαγγαρíου απó Ν.Φιλαδέλφεια προς Ν.Ιωνíα , ιδíως στον κóμβο  Λεύκης , καθώς και το ”στένεμα” στην αρχή της οδού Σεβαστíας , óπου παρατηρεíται μεγάλη παραβατικóτητα , με σκοπó την αποτροπή εισóδου των οχημάτων.
    Ο κ. Μαϊστρος τοποθετήθηκε ως εξής : « Με τη δυσκολíα μετακíνησης οδηγούμαστε στην αποφυγή χρήσης αυτών των δρóμων ».Ο κ. Στασινóπουλος (κάτοικος) πρóτεινε τη συνεργασíα με το δήμο Ν.Φιλαδελφεíας για τη μονοδρóμηση της Λυκούργου έως την οδó Σμύρνης και την αντιδρóμηση της οδού Λεύκης με
κατεύθυνση προς τη Σεβαστίας. Θέτοντας το ερώτημα γιατί τέσσερις οδοί να προσανατολίζονται προς την ίδια κατεύθυνση, αντιπρότεινε την αντιδρόμηση της οδού Μονεμβασίας   με φορά από Δύση προς Ανατολή. Έπειτα ο κ. Κολμανιώτης ζήτησε από τους πολίτες μείωση της χρήσης των Ι.Χ.και πρότεινε να δοκιμαστούν κάποιες προτάσεις των κατοίκων.
    Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ.Μπουρδούκος λειτουργώντας μάλλον κατευναστικά  ισχυρίστηκε ότι εντονότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχουν οι οδοί Κύμης και Καποδιστρίου, συγκριτικά με τις Ελ Αλαμέιν και Σμύρνης, θεωρώντας πως ο τρόπος αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος από τους διαμαρτυρόμενους πολίτες είναι μάλλον υπερβολικός. Σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο ο κ. Γκότσης υποστήριξε ότι ακούγονται γενικολογίες και δημιουργείται αποπροσανατολισμός, ενώ στην πραγματικότητα παρατηρείται αύξηση της κίνησης, αρκετά αισθητή, στις μικρές γειτονικές οδούς. Επιπρόσθετα ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε γενικότερο συγκοινωνιακό, πολεοδομικό πρόβλημα, το  οποίο ξεφεύγει από τα όρια του δημοτικού τομέα, υπαινισσόμενος και την αρνητική συμβολή των οικονομικών συμφερόντων της Αττικής οδού στο πρόβλημα αυτό. Κλείνοντας ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του κόσμου.
    Τελικά οι εισηγήσεις του δημοτικού συμβουλίου ως προς το θέμα αυτό υπερψηφίστηκαν, κάτι το οποίο οδήγησε σε αποχώρηση των πολιτών με διαμαρτυρίες και εκφραστικές επιθέσεις προς το δημοτικό σώμα, κατακρίνοντας την αντιμετώπιση του θέματος τους από την Δημοτική Αρχή που απέρριψε τις προτάσεις τους.
   Ακολούθησε η συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων άνευ παρουσίας πολιτών σε σαφώς ομαλότερο και πιο ήρεμο κλίμα.
Το σύνολο των θεμάτων αφορούσε επικυρώσεις εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίες υπερψηφίστηκαν από το σύνολο σχεδόν του Δημοτικού Συμβουλίου με μειοψηφία της ΔΗΠΙ σε κάποια θέματα και της ΔΑΣΙ και της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΟΧΘΗΣ σε λιγότερα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η καταγγελία της ΔΗΠΙ προς τον κύριο Σαπουντζάκη σχετικά με την αρνητική –κατά την άποψή της- αντιμετώπιση ως τελετάρχη στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, του τοπικού τμήματος της ΠΕΑΕΑ και γενικότερα της Εθνικής Αντίστασης. Ο κ. Σαπουντζάκης, έντονα φορτισμένος συγκινησιακά, υπενθύμησε τους χρόνιους αγώνες του υπέρ των αντιστασιακών οργανώσεων, θεωρώντας κατάφωρα συκοφαντική και άδικη την καταγγελία της ΔΗΠΙ. Ακολούθως, σειρά Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας, αλλά και ο κ. Γκότσης, υπεραμύνθηκαν του ήθους του κ. Σαπουντζάκη, καλώντας τους δύο Δημοτικούς Συμβούλους της ΔΗΠΙ να ανακαλέσουν. Ο κ. Τσουκαλάς και ο κ. Χαμαλίδης επέμειναν στις απόψεις τους, προκαλώντας την έντονη δυσφορία της Δημοτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας στην αποχώρηση τους κ.κ. Δακουτρό και Εξαδάκτυλο και ακολούθως των υπολοίπων Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας.

                                                                    Για το ΙΟΝΙΑΝΕΤ

                                                                Ευθύμιος ΚουτσούκηςΚαταχωρήθηκε την: 18/05/2006
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!