Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2007 
Aποφάσεις/Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί στη συνεδριασή του, την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 20:30, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:...

1. Ανακοινώσεις κ. Δηµάρχου.
2. Ερωτήσεις Δηµοτικών Συµβούλων.
3. Αιτήσεις Δηµοτών για κοπές δέντρων.
4. Κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της οδού Ελευθερίας 33.
5. Χορήγηση Αδείας Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισµάτων σε Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους, για το 2007.
6. Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ)>> ορισµός των µελών του και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
7. Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Αθλητικός Οργανισµός Δήµου Ν. Ιωνίας Αττικής» ορισµός των µελών του και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
8. Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Ν. Ιωνίας Αττικής» ορισµός των µελών του και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
9. Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕΜΙΠΟ)>> ορισµός των µελών του και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
10. Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία: «Δηµοτικός Οργανισµός Νεολαίας Νέας Ιωνίας Αττικής (ΔΟΝΝΙΑ)>> ορισµός των µελών του και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
11. Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία: «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)>> ορισµός των µελών του και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
12. Ορισµός Διοικητικού συµβουλίου ΔΕΠΕΑ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
13. Εκλογή αντιπροσώπων σων Ενιαίο Σύνδεσµο Δήμων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ)
14. Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσµο µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας Σ.Β.Α.Α.».
15. Ορισµός Προέδρου Δ.Ε.Π.
16. Ορισµός εκπροσώπου του Δήµου µας στη Διαδηµοτική Επιχείρηση Διανοµής Φυσικού Αερίου «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.)).
17. Συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής Habitat Agenda (ΤΗΕΑ) και ορισµός Προέδρου αυτής .
. 18. Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2007 του ιδρύµατος µε την επωνυµία «Τ.
Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης»
19. Εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «Τάκης Σινόπουλος Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», για τα έτη 2007 - 2010.
20. Ορισµός Επιτροπών σύµφωνα µε τα άρθρα 28 & 46 του ΕΚΠΟΤΑ αριΘµ. 11389/1993, τις διατάξεις του ΠΔ. 28/1980 και του Δ.ΚΚ - Ν. 3463/2006
21. Ορισµός Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του για την συγκρότηση του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - κινηµατογράφων, για το έτος 2007.
22. Ορισµός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, έτους 2007.
23. Ορισµός Δηµοτικού Συµβούλου ως µέλος της Επιτροπής παραλαβής δηµοτικών έργων αξίας άνω του ποσού των 880 ευρώ (300.000 δρχ.), για το έτος 2007.
24. Σύσταση Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως.
25. 1 η Αναµόρφωση του Δηµοτικού Προϋπολογισµού του, οικ. έτους 2007.
26. 1 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος εκτελεστέων έργων, έτους 2007.
27. Έγκριση απασχόλησης προσωπικού τετράµηνης διάρκειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3-3-1994 τεύχος Α').
28. Έγκριση λειτουργίας Δηµοτικής Κατασκήνωσης, για το έτος 2007
29.'Εγκριση πρόσληψης προσωπικού Δηµοτικής Κατασκήνωσης 2007 για χρονικό διάστηµα τριών µηνών.
30. Έγκριση πρόσληψης Οµαδαρχών και Κοινοταρχών για τη Δημοτική Κατασκήνωση για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες για το έτος 2007, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 2738/99.
31. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Δηµοτικής Κατασκιινωσης 2007 για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 2738/99
32. Έγκριση πρακτικής άσκησης µαθητών των Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α' κύκλου, Ύια το σχολικό έτος 2007 - 2008.
33. Ορισµός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης στη ΔΕΠΕΑ, για τον έλεγχο χρήσης 2006.
34. Ανάθεση του έργου «Διαµόρφωση πεζοδροµίων οδών Λυκίας, Ηρ. Αττικού κ.λ.π.)στη Δηµοτική Επιχείρηση Έργων & Ανάπτυξης Νέας Ιωνίας.
35. Ανάθεση του έργου «ΣυνΊ11ρηση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήµου». στη Δηµοτική Επιχείρηση Έργων & Ανάπτυξης Νέας Ιωνίας.
36. Ανάθεση του έργου «Επισκευή πεζοδροµίων οδών Έλλης, Σολωµού κ.λ.π. », στη Δηµοτική Επιχείρηση Έργων & Ανάπτυξης Νέας Ιωνίας.
37. Γνωµοδότηση επί µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Δεµιρδεσίου, αρ. 213.
38. Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του lου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Διαµόρφωση κλίµακας και οδοστρώµατος οδού Ρόδου».
39. Έγκριση του 20υ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση του δικτύου οµβρίων του
 Δήµου».  
40. Έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Διαµόρφωση διασταυρώσεων στην οδό Ζ. Πηγής».
41. Έγκριση του 40υ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα & του 3 ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Κατασκευή φρεατίων οµβρίων σε διάφορα σηµεία του Δήµου».
42. Έγκριση του 30υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευές διαµορφώσεις προσφυγικών κοινόχρηστων διαδρόµων».
43. Έγκριση του 30υ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου 1ο0υ Δηµ. Σχολείου και λοιπές εργασίες σε αύλειους χώρους».
44. Έγκριση του 20υ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Διαµόρφωση κλίµακας υπόγειας διάβασης στο σταθµό Πευκακίων».
45. Έγκριση του 30υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκαταστάσεις
κεντρικών θερµάνσεων σε σχολικά κτίρια».
46. Όρια υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου που εκτελεί καθήκοντα Ληξιάρχου.
47. Επιστροφή χρηµάτων.
48. Ανανέωση συνδροµής περιοδικών για το έτος 2007.
49. Έγκριση Δαπάνης για την εκδήλωση της Σχολής Γονέων.
5 Ο. Επιστροφή εγγυήσεων.
51. Διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήµου τις ηµέρες των Χριστουγέwων.
52. Διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήµου.
53. Παράταση χρόνου παράδοσης Αποφρακτικού Βυτιοφόρου.Καταχωρήθηκε την: 09/02/2007
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!